คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค

ตามที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ในการจัดการเรียนการสอนและตกลงที่จะใช้ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคร่วมกันนั้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับผิดชอบในการเป็นศูนย์คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

IMG_7434 IMG_7432 IMG_7431 IMG_7429 IMG_7428 IMG_7427