คณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ

คณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง1 2