กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางการกีฬา คุณธรรมของนักกีฬา ความรักความสามัคคีอีกทั้งยังฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์

ภาคกิจกรรม Album 1 || Album 2 || Album 3

DSC_0023 DSC_0257 DSC_0209 DSC_0164