กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกราฟิกและแอนิเมชั่น สู่การพัฒนาเกม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกราฟิกและแอนิเมชั่น สู่การพัฒนาเกม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกราฟิกและแอนิเมชั่น
 สู่การพัฒนาเกม ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี