กิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข”

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข” โดย ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 วันที่ 22 มีนาคม 2564