การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสัตวแพทย์ (เงินรางวัล 2500 บาท)

 • นางสาววนัสพร  คุ้งลึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ครูผู้ควบคุมทีม นายศาสตรา พรมอารักษ์

รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 1000 บาท)

 • นางสาวปานชนก ลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นางสาวพรทิพย์  ลิ้มยิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นายธนโรจน์ กังแฮ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 3000 บาท)

 • นางสาวดลนภา  โรจนพิศาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นางสาวศตพร  กิตติวัฒนโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นายธัญพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เงินรางวัล 3000 บาท)

 • นายวรดร  โสภณอัมพรสุชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นายวศิน  เอียงสวาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นายวิศรุต  จงสงวนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว

 รางวัลชมเชยการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เงินรางวัล 500 บาท)

 • นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นายณฐโชค เอกธีรธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม