การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

รางวัล 🎖Best of The Best 🎖สาขากายภาพ🏆ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ควบด้วย🥇รางวัลเหรียญทอง🥇ทุนการศึกษา 20,000 บาท
การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย
ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาวปานชนก ลีลา
นายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อน
ครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์🥇รางวัลเหรียญทอง 🥇ทุนการศึกษา 20,000 บาท
แบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการักษาทางการแพทย์
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพัชรพล รุจิพรพงษ์
นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์
นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์
ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

สาขาชีวภาพ🏅รางวัลเชิดชูเกียรติ🏅ทุนการศึกษา 6,000 บาท
การศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนก
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพสิษฐ์ สูงยิ่ง
นายปริญญ์ เจตสิกทัต
นายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ