การแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลาง เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

             ขอชื่นชมทุกโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานแบบออนไลน์  และแสดงความยินดีกับ ทั้ง 10 รางวัล ในการแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลางเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

3 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
2 เชิดชูเกียรติ

สาขากายภาพ

รางวัลเหรียญทอง
การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย
ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาวปานชนก ลีลา
นายโกวิท สุขชัย
นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อน
ครูที่ปรึกษา
นางสาวศิตา ทวีกาญจน์


รางวัลเหรียญทองแดง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับความหนาของไผ่
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์
นายธีรภัทร สงวนตัด
นางสาวรสพร ดาวเจริญพร
ครูที่ปรึกษา
นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

สาขาชีวภาพ
รางวัลเหรียญทอง
การศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนก
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพสิษฐ์ สูงยิ่ง
นายปริญญ์ เจตสิกทัต
นายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลเหรียญทองแดง
การศึกษาอัตราเร็วลมที่มีผลต่อพฤติกรรมของแมลงปอ บ้านในวงศ์ Libellulidae
ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาววนัสนันท์ สว่างเมฆ
นายฌานวิทย์ ไม้สนธิ์
ครูที่ปรึกษา
นางสาวคณิตา สุขเจริญ

รางวัลเหรียญทองแดง
แผ่นกรองอากาศยับยั้งแบคทีเรียจาก PVA ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และซิริซิน
ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาววนัสพร คุ้งลึง
นางสาวศิริรัตนา ชาติทอง
ครูที่ปรึกษา
นายศาสตรา พรมอารักษ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ
การศึกษาและอธิบายการดื้อยา Rifampicin ของแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ด้วย Alignment Technique
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายปุณณวิช ปัญสิงห์
นายพลภัทร จันทรลักษณา
ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รางวัลเหรียญทอง
แบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการักษาทางการแพทย์
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพัชรพล รุจิพรพงษ์
นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์
นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์
ครูที่ปรึกษา
นางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์
นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค


รางวัลเหรียญเงิน
ผลของรูปร่าง Moving Bed Biofilm Reactor ที่มีต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพงศกร ทาเสนา
นางสาวปรียานุช ภัทรวงษ์วิเศษ
นางสาวญาธิดา เลิศภิรมย์ธรรม
ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

รางวัลเหรียญทองเงิน
การศึกษาการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยใช้อินฟราเรดเซนเซอร์
ผู้พัฒนาโครงงาน
นายพีรณัฐ เวทยานนท์
นายชัยภัทร สันติวิมล
ครูที่ปรึกษา
นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
นายมนัส สิทธิโชคธรรม


รางวัลเชิดชูเกียรติ
การศึกษารูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ช่วยลดพลังงานจากคลื่นน้ำที่ซัดเข้าหาขอบตลิ่ง
ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาวกรณปัทม์ นาคเทศ
นายดวงกมล อุ่นใจ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวพัชริดา คงแคล้ว