การเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. นายภัทรพล เชียงเจริญ
2. นายพีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์
3. นายธนวัฒน์ นาโพธิ์
ครูผู้ควบคุมทีม : นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส้มประสิทธิ์แรงต้านจากคลื่นน้ำท้องเรือ Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสมบูรณ์กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย Cubic Spline Interpolation