การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิทยาการและวิธีจัดการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิทยาการและวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564