การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

กการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลางภาค กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564