การประกวดผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ในโครงการ Healthy Digital Family ปี ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับใบประกาศนียบัตรและรางวัล ๑ ๐,๐๐๐ บาท จากเวที DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ การประกวดผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ในโครงการ Healthy Digital Family ปี ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หัวข้อการประกวดปีนี้คือ “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ Reset Mindset”

นายธาริน พิชาติพัฒนา

นายชินโชติ เวทยานนท์

ครูที่ปรึกษา นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม