คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016”

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016” วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ เจ้าของผลงาน  นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ  นายณภพ ณ ระนอง  นายรัฐธีร์ ธีรเกียรติสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์   จันทร์นาค รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของจุดตรรกยะที่อยู่ในรูปสามจำนวนพีทาโกรัสบนวงกลมหนึ่งหน่วย กับความชันเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,-1) เจ้าของผลงาน  นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม  นางสาวปวริศา ติ้นซุ่ย  นางสาวชิณภัค เบ็ญจวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี   คงสุคนธ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ โครงงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากไส้อ่อนลำต้นมันสำปะหลัง เจ้าของผลงาน  นางสาวบุญญารัตน์ […]

ตัวแทนครู นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม “Live & Learn” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรม “Live & Learn” โครงการส่งเสริมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู อำเภอหัวหิน

บรรยายพิเศษ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ตัวแทนนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ ม.3/4 ด.ญ.สดุดี ชำนาญกิจ ม.3/4 ด.ญ.สุภิญญา จับใจ ม.3/4 โครงงานเรื่อง ขาตั้งโปสเตอร์จากท่อ pvc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพุธทิชา โพธิ์ทอง ม.5/3 นางสาวศศิกานต์ สร้อยทอง ม.5/3 นางสาวหัชชนก ผลรอด ม.5/3 โครงงานเรื่อง นวัตกรรมแปรงซักผ้า  

คว้าเหรียญทอง จาก AYIE2016 ณ มาเลเซีย

นายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล The best man inventor โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ Asian young inventors exhibition 2016 (AYIE2016) ที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1 16 17 18