ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 วันที่  19 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์      

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559            1. นางสาวจิรพร กิติยายามเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534ภูมิลำเนา ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีสำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2. นางสาวสุชญา ศรีอุดมเกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528ภูมิลำเนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เชิงสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท จากเรื่อง “การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย” ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2. นางสาวพัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3. นายโสภณ นากปัณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ ได้รับรางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท จากเรื่อง “วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค” ประกอบด้วย 1. นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวชลธิชา คชกาษร มัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ […]

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ “ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559

พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

1 11 12 13 14 15 17