Hang on a sec!!! แคแสดรอแปปนะ “ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School”

  ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School!!! “แคแสดกลับหอกัน ครั้งที่ 4” อย่างไม่มีกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แดง รุ่น 7 : 086-626-9947 อ.เบิร์ด รุ่น 8 : 081-174-0988 พี่นก รุ่น 8 : 095-951-6650

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)”

อบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

การอบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education” โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม และ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 วันที่  19 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์      

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  

1 10 11 12 13 14 17