Meijo University Senior High School

Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ “

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ ” เพื่อส่งเสริมมารยาทอันดีงามแบบไทย ให้กับนักเรียนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬารภณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับฟังการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

การอบรม การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ” การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ “ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี   วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและฟังการบรรยายจำนวน 75 คน

ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ   1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม 2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช […]

1 7 8 9 10 11 16