ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559 1.คุณครูภัชรพงศ์  พระไว  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย – ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ – เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2530 – ภูมิลำเนาเดิม  อ.เมือง จ.สุรินทร์ – สำเร็จปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  ม.อุบลราชธานี – ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 – รับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น ม.3 2. คุณครูมยุรีย์ คนเชี่ยว  ครูหอพักที่ 6 – เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2532 – ภูมิลำเนาเดิม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 3. คุณครูสาริศา  อุดมโชคปิยะ  ครูหอพักที่ […]

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องนอน

คลิก เพื่อดูรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อ 1. ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารีและชุดขาว 2. ประกาศสอบราคาซื้อชุดพิธีการ 3. ประกาศสอบราคาซื้อชุดประจำวัน 4. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องหมายของนักเรียน 5. ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬา และถุงเท้านักเรียน 6. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนในการอยู่หอพัก

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย

// คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย // คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย

1 7 8 9 10 11 13