ถวายมาลัยสักการะวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่ง สุนทรภู่ เป็นบุคคลของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง ผลงานและชีวประวัติของท่าน ได้มีการเผยแพร่เกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จึงได้จัดกิจกรรมถวายมาลัยสักการะ และอ่านบทอาเศียรวาท เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์”

อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมปี 2561 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

งานแนะแนวจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าแนะแนว แนะนำสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

อบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7

การอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับครูใหม่ เดือนมิถุนายน

ต้อนรับครูใหม่ เดือนมิถุนายน นางสาวซารีนา หะยีซือนิ เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2534 ภูมิลำเนา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลนักเรัยนประจำหอพักที่ 6 นางสาวชวัลรัตน์ งดสันเทียะ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 ภูมิลำเนา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ENGLISH CAMPS 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร DRAGONFLY จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 4 5 6 7 8 37