โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Top Awards Day

ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่มีผลสอบคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา 2560 เต็มร้อย ในงาน Top Awards Day ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดขึ้น

การบรรยายพิเศษจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และ 5 ในหัวข้อ “อุดมการณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยเชิญ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้  

กิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว แนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คณะศึกษาดูงานจากธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายงานบริหารทั่วไปจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นำคณะครูและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการและการดูแลอาคารสถานที่ ณ ห้องสาระสนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 3 4 5 6 7 37