ค่ายจุดประกายโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดความรู้ และมีทักษะกระบวนการในการทำโครงงานตามความสนใจ ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Machine Shop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Machine Shop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียน

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน และรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำคณะครูในโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น

แนะนำครูใหม่

แนะนำครูหอพักใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 1. นายชวลิต พันธุ์เพิ่ม ครูหอพักที่ 4 เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2533 ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 2. นายก้องเพ็ชร ตุ้มสี ครูหอพักที่ 5 เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2534 ภูมิลำเนา จ.เพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. นางสาวรสิตา  ไชยลี ตำแหน่งครูหอพักที่ 6 เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี    

English Camps 2017 ( ม.4 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร Dragon-Fly จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2017 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 14