อบรม OTAGO สำหรับผู้บริหารวันแรก

การอบรมภาษาอังกฤษ OTAGO สำหรับผู้บริหารวันแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นวันที่ 5 สำหรับคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561

1 6 7 8