รายละเอียดการเรียกตัวสำรอง นักรียนใหม่ ปี 2557

 การเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม  ขอให้นักเรียนตัวสำรอที่ทางโรงเรียนได้โทรติดต่อไป ตอบแบบตอบรับยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
มายังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ใน 2 ช่องทาง คือ

  1. โทรสารหมายเลข 032-470293
  2. e-mail : pccphet@hotmail.com